... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

8. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE.

 

KODEX RODIČŮ.

 

1. Podporuji své děti ve sportu, jsem vděčný, že moje dítě může sportovat.

2. Informuji trenéra a vedení klubu o všech zdravotních komplikacích, indispozicích a omezení svého dítěte, s akcentem na sportovní aktivitu a pravidelnou fyzickou a psychickou námahu dětí, kterou absolvují, v rámci kroužku.

3. Podporuji děti ve sportu, který dělají, chválím je, zúčastňuji se zápasů a fandím jim, vždy v rámci zachování a rozvíjení respektu k jejich výkonům, výkonům soupeřů, autoritě trenérů, rozhodčích a ohleduplnosti ke všem zúčastněným.

4. Spolupracuji aktivně s klubem, s jeho vedením a s trenéry. Své děti informuji o všem, co se jich týká, vždy dbám toho, aby byl podporován jejich vztah ke sportu, sounáležitost ke kroužku a jeho členům, autoritě trenérů a vedení střediska, jakož i dobrého jména a reprezentace kroužku jako takového.

5. Pravidelně hradím příspěvky a veškeré platby, ke kterým jsem v rámci působení dítěte v kroužku povinen a zavázán, především pak náklady na kroužkové oblečení, sportovní vybavení, soustředění, závody, včetně dopravy a ubytování.

6. Pokud nebude doprava na zápasy zajištěna kroužkem, jsem povinen dítě dopravit do místa konání zápasů a zpět.

7. Dbám, aby se mé dítě pravidelně účastnilo tréninků a zápasů dle rozpisu, pokud se nemůže ze zdravotních důvodů, či jiných vážných důvodů účastnit, jsem povinen ve vztahu ke kroužku jej včas omluvit u trenéra.

8. Beru na vědomí, že členství dítěte v kroužku sebou nese i jeho povinnost v rámci reprezentace kroužku, a to jak na zápasech, tak v běžném životě.

9. V rámci svých možností zavazuji se podpořit svojí účastí a pomocí akce pořádané kroužkem, budu-li k tomu vyzván.

 

 

TRENÉR.

Aby vše v kroužku fungovalo a Vaše dítě bylo spokojeno se svou činností v našem kroužku, je jednou z důležitých podmínek vzájemná komunikace a spolupráce: trenér - zákonný zástupce dítěte (rodič) - dítě.

 

1. Trenér je ten, komu jste vložili do jeho rukou důvěru a odborný rozvoj svého dítěte v tomto kroužku. Vy jste Ti, co se rozhodli podporovat své dítě v tomto kroužku a jeho činnosti, kdy tato podpora nekončí podpisem přihlášky a ahoj. Dítě vstupuje do tohoto kroužku dobrovolně s důvěrou že podmínky a pravidla ze strany trenérů a spoluhráčů budou dodržována a mohou se opřít o podporu svých rodičů v této své činnosti.

2.Trenér si vždy řídí tréninky, rozděluje děti do tréninkových týmů, rozděluje děti do soupisek na soutěž, uděluje body dle předem známého bodovacího řádu, řídí chod tréninků, soustředění a účasti na soutěžích. Je připraven kdykoli zodpovědět dotazy dětí i zákonných zástupců (rodičů) na cokoli, co se týká činnosti kroužku a jejich dětí.

3. Trenér trvá u dětí, na dodržování daných pravidel bezpečnosti práce dětí, základních pravidel člena kroužku s kterými je vždy každý člen po příchodu na druhý trénink řádně a prokazatelně seznámen (stvrdí svým podpisem) na základě svého věku a pochopení daných pravidel.

4. Trenér neučí děti základům slušného chování a ani základy základní osobní hygieny nebo vzájemné slušné komunikaci (Ty už musí mít naučeny z domu od svých zákonných zástupců - rodičů). Píšu, to proto že si někteří zákonní zástupci - rodiče tyto základy zaměňují s tím co se děti mají učit ve škole a v kroužcích!

 

Děti vstupují do kroužku k nám a nikoli naopak. My máme pravidla bezpečnosti a kroužku, s kterými děti seznámíme a které vyžadujeme dodržovat. Pokud je nedodržují, vždy je na nedodržování upozorníme (popřípadě ubereme body, odebereme bodovací známku atd.). Pokud ani toto nepomůže, řešíme problém dodržování s danými zákonnými zástupci dítěte. A pokud ani toto nezafunguje, pak nezbývá než se s daným dítětem v kroužku rozloučit (bohužel i tato věc se může stát).

U malých dětí, které ještě neumějí dobře číst musí být garantem právě zákonný zástupce dítěte (rodič), který dítěti doma v klidu vysvětlí popřípadě jednotlivé pravidla ještě jednou bod po bodu, aby dítě tomu všemu porozumělo (i to je vzájemná spolupráce).

 

Trenéři jsou převážně dobrovolníci kteří část volného dne věnují Vašim dětem a i když dostanou finanční odměnu za vedení kroužku, neznamená to že jsou plně placeni, řízení rodiči a výhradně podléhají rozhodnutí rodiče. Píšu o tom proto, že se někdy stane a zákonný zástupce (rodič) jaksi zapomene na rozdělené úkoly v daném životě. Tedy trenér trénuje (řídí kroužek a dítě v kroužku), rodič dítě vychovává a živí, dítě se učí a koná tak aby zákonný zástupce (rodič byl spokojen) a nikoli naopak.

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE - RODIČ.

 

Informační spolupráce.

1. Co nejrychlejší vzájemnou komunikaci v případě jakéhokoli problému, dotazu či informace. K vzájemné osobní komunikaci využíváme přednostně mobilní telefon (pokud nám zavoláte a my se ihned neozveme - něco máme nebo trénujeme), ale většinou ihned pak voláme na nevyzvednutý hovor zpět. Je to nejrychlejší komunikace, kdy se vše vysvětlí nebo objasní během pár minut - než psát desítky emailů.

 

2. V případě hromadné zprávy využíváme kontaktní emaily uvedené v přihlášce dítěte. Kdy mnohdy požadujeme nějakou důležitou informaci nebo potvrzení účasti daného dítěte (prosíme o přečtení a zpětnou včasnou reakci). Pokud se nám stane a stává se to že někteří pravidelně nereagují, pak se nemůžete divit když dítě bude vyřazeno ze soupisky na soutěž, soustředění nebo akci (a to třeba i do budoucna protože se nemůžeme spolehnout na základě včasného potvrzení že dítě se zúčastní). I my máme určité termíny, které musíme bohužel dodržet.

 

Zapojení dětí do soutěží.

Soutěže jsou jedním ze základních prvků sebezdokonalováním hráčů, namotivováním týmů a naučení se nových taktik, vyzkoušení si nových taktik a sebezdokonalování se ve vzájemné komunikaci mezi členy herních týmů kroužku. Jak jsem již jinde upozorňoval, náš sportovně zájmový kroužek není pouze záležitost někam uchytit dítě v týdnu ale celoroční i víkendová činnost. Pokud se dítě nebude účastnit soutěží, bohužel ale hráči jej sami z vytvářených týmů vyloučí - prostě nebudou s těmito dětmi chtít hrát v týmu. Tak to je realita života a ani trenér s tímto nic nenadělá. Děti chtějí trénovat, hrát a samozřejmě i vyhrávat a hráč na kterého se na soutěž nemohou spolehnout, tak s ním nechtějí ani trénovat. Myslete prosím na to když od nás obdržíte soupisku na soutěž.

 

1. Soutěž NERFLIGA České republiky je prestižní soutěží a v ní vytvářejí děti vlastní tříčlenné herní týmy (do kterých jim moc trenér nemluví). Tyto herní týmy se musí probojovat od základního kola v kroužku (nominovat se tak do krajského kola), v krajském kole se umístit a nominovat na republikové kolo. Zde je tedy důležité poznamenat že bohužel zde dáváme dětem volnost výběru (zatím se nám to vyplácí a jsme mistři republiky každý rok).

2. Soutěž Moravskoslezská NERFLIGA je divizní záležitost v které nikoli děti, ale trenér vytváří herní tříčlenné družstva vždy do každého kola. Každé kolo probíhá v jiném městě a je zvlášť vyhodnoceno a navíc herní umístěné družstva přináší body svému kroužku. Po skončení sezóny se body spočítají a na jejich základě je určen mistr Moravskoslezského kraje. V této soutěži se snažíme prostřídat všechny naše současné členy kroužku aby zažili soutěžní atmosféru, protože né hned každý na to má dostat se postupem na republiku.

3. Přátelské zápasy. Občas máme přátelské zápasy na které nominujeme určitý předem dohodnutý počet herních tříčlenných týmů. Zde opět záleží na dětech jak si vytvoří herní týmy a vyzkouší si tak novou taktiku na jiných než kroužkových týmech. Každý přátelák je opět vyhodnocen a odměněn.

 

Omluva dětí z tréninků, soustředění, soutěží a akcí.

Základním prvkem slušného vzájemného respektu a chování k sobě navzájem a naší práci, je pokud možno předem nebo včas omlouvat své děti. Děti samy se omlouvat nemohou, omluvit je mohou pouze jejich zákonní zástupci (rodiče).

Děti jsou bodovány a docházka je zaznamenávána v elektronickém deníku střediska a vidět ji můžete i zde na našem webu kroužku v sekci „Naše herní týmy“ včetně dosažených bodů, hodností a specializací. Pokud není dítě 3x opakovaně omluveno, musíme tuto věc předat pedagogovi střediska a on toto s Vámi musí probrat. Ve výsledku se pak může stát že dítě je vyřazeno zbytečně z kroužku. Dítě pak špatně nese, když přijde o body (dostane minusové body) jen proto že nebylo řádně omluveno. Tak prosím nezapomínejte na tuto svou povinnost a slušnost.

Děti omlouvejte vždy písemně (buď esemeskou, emailem nebo napište zde do webu v sekci“kniha o všem“), protože ústně nebo zavoláním při 40 dětech si toto opravdu nezapamatujeme a máme to tak pěkně obě strany podchyceny.

 

Vybavení dětí.

Menší děti a většinou do začátku i nováčci potřebují Vaši rodičovskou pomoc (kontrolu) a zavedení systému přípravy věcí na trénink, soutěže a akce. Na tréninky je seznam vždy stejný. Na soustředění, soutěže a akce je seznam vždy uvedený v základním článku k danému soustředění, soutěži nebo akci zde na webu kroužku v sekci „akce“. Vybavujte opravdu děti tak jak v seznamu uvedeme (je to naše zkušenost) a nikdy méně - mohli by jsme mít problém zda lze dané dítě do programu zařadit (pokud bude chybět něco co nelze nahradit). Děkujeme.

 

Slušnost a poslušnost dětí.

Dnešní doba není vcelku ideální na autority a dodržování pravidel a řádů. Přesto apelujeme na Vás zákonné zástupce (rodiče) Vašich dětí, upozornit je na základní prvky slušnosti ve vyjadřování se k sobě navzájem. Zvláště pak k nám trenérům, kteří v danou dobu by měli být stejnou autoritou jako Vy rodiče.

Tedy příkaz trenérů a instruktorů, musí dané dítě bohužel vždy splnit (uznáte jistě že v daném množství dětí nelze s každým dítětem diskutovat o platnosti daných příkazů a pokynů v danou chvíli), na čemž nekompromisně trváme. Jde především vždy o bezpečnost Vašich dětí, spoluhráčů a nás trenérů. Zda byl účel splněn nebo nikoli daného příkazu můžeme pak diskutovat trenéři - zákonní zástupci (rodiče) mezi sebou později.

Pokud nejsou tohoto děti schopny a nepodřídí se pokynům trenérů a instruktorům, nebudeme moci bohužel takovéto dítě příště na jakoukoli činnost kroužku vzít, popřípadě se rozloučit s daným dítětem v kroužku. Což jistě pochopíte.

 

- takže pokud jste došly ve čtení až sem, klikněte níže na odkaz myškou a pokračujte na další info stránku -

 

... bodování dětí v kroužku ...

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode