... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO DĚTI, PRAVIDLA KROUŽKU PRO DĚTI, KODEX  ČLENA NERF X TEAM.

 

... MODLITBA BOJOVNÍKA ...

„Dopřej mi, ó pane, abych na cestě, která jde životem, měl odvahu riskovat a udeřit. Zvítězím-li, aby se tak stalo po právu a aby moje čest a víra se udržely vysoko. Mám-li prohrát, dej mi tolik síly, abych postál u cesty a pozdravil vítěze, až půjde kolem.“

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KROUŽKU.

 

1. Člen kroužku, dodržuje základ slušnosti. Všechny trenéry, trenérky a instruktory oslovuje „pane trenére nebo paní trenérko, pane instruktore nebo paní instruktorko“, pokud tito nepovolí již předem oslovovat je jménem. Je pravidlem že se navzájem po příchodu zdravíme, kdy platí že ten kdo přichází zdraví hromadně jako první. Jako první zdravím všechny dospělé osoby v budovách kde konám svou činnost.

Reprezentuje svůj kroužek nejen svými výsledky, nošením kroužkového trička na sportovních turnajích, ale především svým chováním a přístupem ke sportu a svému okolí vůbec.

 

2. Člen kroužku, respektuje své trenéry a instruktory. Vždy dodržuje pokyny a nařízení trenérů a instruktorů, tak jako by to byly pokyny a nařízení jejich rodičů (neboť v danou chvíli za Vaši bezpečnost a zdraví zodpovídají trenéři a instruktoři). Proto jsou pokyny trenéra a instruktora závazné pro všechny členy kroužku.

 

3. Člen kroužku, respektuje spoluhráče, soupeře a rozhodčí. Chová se ke všem přátelsky tak, aby nikoho neurazil, neporanil, nikomu neškodil, nikoho neomezoval, neponižoval a netrpěl šikanu a násilí mezi členy kroužku (jakmile má podezření, upozorní ihned trenéra nebo instruktora). K soupeřům na turnajích, se člen kroužku vždy chová v rámci kodexu fair play.

Při turnaji člen kroužku ví, že rozhodčí má v tu chvíli rozhodující pravomoc a pokud s ním jako hráč nesouhlasíš, řešíš toto pouze se svým trenérem nebo instruktorem (pouze on je oprávněn vznést protest nebo námitku).

 

4. Člen kroužku chodí včas nebo se omlouvá. Na tréninky chodí členové včas tak, aby byli v tělocvičně nejdříve 5 minut před zahájením a nejpozději 5 minut po určeném čase tréninku (akademická pětiminutovka). Pokud člen nemůže na trénink nebo jinou činnost přijít, omlouvá se předem nebo nejpozději daný den (člena kroužku omlouvají vždy rodiče, a to písemně - sms, email, kniha o všem).

 

5. Člen kroužku, se účastní soutěží. Člen kroužku je povinen se účastnit turnajů, na které je svým trenérem nominován. Nominační listině vypsaného turnaje, přizpůsobuje svůj volný čas a program, omluvou z nominační listiny je pouze zdravotní nebo vážný rodinný důvod.

 

6. Člen kroužku se zajímá o činnost kroužku. Člen kroužku sleduje dění v NERFLIZE obecně a především v našem kroužku, sleduje webové stránky kroužku, nadcházející události, včas se zajímá, informuje rodiče o trénincích, upozorňuje je na změny termínů turnajů, soustředění, vše včas tak, aby se mohl zúčastnit. Vždy aktivně se zapojuje do dané činnosti, kdy podle svých sil a schopností pomáhá svému trenérovi a instruktorovi tréninku.

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA KROUŽKU.

 

1. Příchod a odchod z tréninku. Na trénink přichází člen tréninkové skupiny nejdříve 5 minut před oficiálním zahájením daného tréninku, a maximálně 5 minut po oficiálním zahájením tréninku (akademická pětiminutovka). Po této době pak není možné se na trénink dostat a není jisté zda se člen, dovolá na trenéra protože trénuje.

Z tréninku odcházejí členové tréninkové skupiny přesně v určený čas konce tréninku. Členové co mají uvedeno že mohou odejít samostatně, odcházejí samostatně domů. Členové co mohou odcházet pouze v doprovodu rodičů, mohou odejít pouze při jejich vyzvednutí (popřípadě mohou někoho jiného písemně pověřit). Změna odchodu z tréninku musí být trenérovi dané tréninkové skupiny oznámena písemně nejpozději před odchodem z tréninku s podpisem daného rodiče.

 

2. Zahájení a ukončení tréninku, průběh tréninku, tréninková místnost. Zahájení oficiálního tréninku je vždy 5 minut po určeném čase (po pětiminutové akademické čekačce), nástupem přítomných členů tréninkové skupiny. Ukončení oficiálního tréninku, je vždy nejpozději 5 minut před oficiálním časem konání tréninku, opět nástupem. Nikdo neodchází dříve do šaten než je proveden nástup a ukončení tréninku trenérem.

V průběhu tréninku členové kteří nehrají, nepobíhají po tréninkové ploše, nekřičí, nehrají jiné hry a sledují z lavičky probíhající zápas. Pohybují se v přerušení po tréninkové ploše pouze sběrači nábojů.

Tréninkovou místnost opouští člen, pouze se svolením trenéra nebo instruktora dané tréninkové skupiny, kterému vždy sdělí proč místnost opouští a opět sdělí tomu samému trenérovi nebo instruktorovi návrat.

 

3. Cizí zařízení a mobilní telefony. Žádné sportovní nářadí nebo jiná zařízení než jsou přímo určeny pro daný trénink, člen tréninkové skupiny nesmí bez výslovného pokynu trenéra nebo instruktora používat. Zvlášť elektrické zařízení, zásuvky, dobíjení mobilních telefonů a zapojování jiných el. zařízení.

Mobilní telefony jsou na trénincích zakázány používat, protože narušují průběh tréninku. Výjimku mají pouze členové ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů.

 

4. Tréninkový materiál a osobní věci. Pokud si chce člen zapůjčit tréninkový NERF blastr nebo ochranné brýle, může tak učinit vždy před zahájením hry z určeného místa. Po hře opět zapůjčený NERF blastr nebo ochranné brýle vrací na stejné místo odkud si je zapůjčil před hrou! Na zapůjčení tréninkového materiálu se člen nemusí trenéra nebo instruktora ptát.

Pokud si člen chce vyzkoušet nebo zapůjčit na hru NERF blastr nebo ochranné brýle jiného člena tréninkové skupiny, musí se jej osobně zeptat a musí mít od daného majitele výslovný souhlas. Bez souhlasu nelze si cizí osobní věc zapůjčit nebo vzít.

 

5. NERF blastr, ochranné brýle, náboje. Na tréninku používáme schválené NERF blastry, ochranné brýle a pouze tréninkové náboje (šipky). Každý člen tréninkové skupiny má na očích ochranné brýle v průběhu hry, kdy bez nich musí okamžitě opustit herní plochu (lze používat i vlastní dioptrické brýle). Každý člen smí mít nabytý NERF blastr, pouze pokud je zrovna účastníkem dané hry, jinak je to zakázáno. Nesmí se střílet na člena, který nemá nasazeny ochranné brýle. Pokud není člen určen jako služba (sběr nábojů) nesmí s náboji na tréninku kromě vlastní hry nijak manipulovat.

 

6. Ostatní. Při hře je zakázáno mít náušnice, řetízky (mohlo by nechtěně dojít k zranění), a zároveň aktivní hráč nesmí mít v ústech žvýkačku, bombón nebo lízátko, popřípadě jinou potravinu - z důvodu možného udušení při pádu.

Na svačinku je zakázáno jíst popcorn, chipsy, oplatky nebo tyčinky z důvodu znečištění podlahy drobky. Není ani dovoleno pohazovat si lahví s vodou, protože může dojít k prasknutí a vylití nápoje na herní plochu.

Pokud má člen tréninkové skupiny zdravotní indispozici, nebo pociťují jakýkoli zdravotní problém který brání členu pokračovat v tréninku, ihned to hlásí trenérovi.

 

KODEX FAIR - PLAY HRÁČE.

 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

Soutěže vždy na základě pravidel (propozic) rozhodují pověření rozhodčí, kteří určují zda byl kterýkoli hráč regulérně zasažen, zda hráč udělal přešlap, zda byla trefa nebo jinak porušeno jakékoli pravidlo turnaje (propozic).  Hráč který správně dodržuje pravidla turnaje (propozice) vždy hraje fair play!

Je vždy čestné a v souladu s morálním pravidlem fair play, pokud hráč sám uzná svůj zásah na základě 100% jistoty že zásah cítil a je si jistý že zásah byl regulérní (tedy od hrajícího hráče a nikoli odrazem). Pokud si tímto hráč není 100% jist, je podle pravidel určený rozhodčí, který má pravomoc okamžitě určit platnost zásahu, jinak hráč pokračuje dál ve hře. Hráč tak neporušuje morální pravidlo fair play hry!

2. Uznám, že soupeř je lepší, a po zápase mu podám ruku, vzdávám mu tím čest.

Vždy před zahájením zápasu si herní týmy podají vzájemně v polovině hřiště ruce s přáním úspěchu. Po zápase si opět podají soupeři vzájemně ruce. Vítězové na důkaz vzdaní cti poraženým a poražení na důkaz uznání vítězství.

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

Vítěz zápasu se vždy chová slušně k daným poraženým herním týmům, protože si uvědomuje že dnes je vítěz a zítra může být poražený. A žádná sláva netrvá věčně. Není slušné a ani ke cti poraženého herního týmu nebo kteréhokoli hráče tohoto poraženého týmu v duchu morálního pravidla fair play, osočovat nebo pomlouvat (třeba i skrytě) vítězný tým nebo jednotlivé hráče z nedodržování pravidel hry nebo fair play hry, pokud rozhodčí určili jinak.

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

Každý herní tým nasadil v boji o vítězství vše co v rámci pravidel mohl a uměl, bojoval s plným nasazením a proto si zaslouží poražený herní tým úctu a uznání vítěze. Není slušné a ani ke cti vítězného herního týmu nebo kteréhokoli hráče tohoto vítězného týmu v duchu morálního pravidla fair play, osočovat nebo pomlouvat (třeba i skrytě) poražený tým nebo jednotlivé hráče z nedodržování pravidel hry nebo fair play hry, pokud rozhodčí určili jinak.

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče.

Každý turnaj NERFLIGY se hraje podle předem určených pravidel, které má každý hráč a herní tým znát a dodržovat. Tyto pravidla jsou pro všechny jednotlivé hráče a herní týmy daného turnaje stejné bez výjimky. Dodržování pravidel turnaje hráčem, nevylučuje i dodržování morálního pravidla fair play hry každým hráčem účastnícího se tohoto turnaje.

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

V průběhu zápasu vždy hráč hraje podle pravidel turnaje a respektuje rozhodnutí určených rozhodčích daného zápasu (nikdo jiný než rozhodčí nemá právo rozhodovat o nedodržení pravidel turnaje). Mimo zápas se řídí hráč pokyny pořadatelů (prostřednictvím svého trenéra, který je za něj zodpovědný). Pokud má hráč pocit že něco není v pořádku, vždy toto řeší nejprve se svým trenérem.

7. Chci vyhrát, ale nikoli za každou cenu.

Herní tým se účastní turnaje aby získal vítězství, ale i vítězství má svou hodnotu a cenu. Vždy hraje herní tým i jednotlivý hráči tak, aby neporušovali pravidla turnaje a dodržovali morální princip hry fair play.

V průběhu zápasu hráči na sebe navzájem nepokřikují a neobviňují se z nečestnosti nebo že někdo byl zasažen a nechce se přiznat (uráží tak morální čest jiného hráče). Protože jen rozhodčí je tu od toho, který určuje zda byl hráč zasažen nebo nesplnil některé z pravidel turnaje a nikoli hráči popřípadě diváci.

8. Férové sportovní chování je mi vlastní.

Značkou morálního kreditu fair play hry daného střediska a jeho hráčů a herních týmů je i chování mimo kolbiště, vzájemným respektem a úctou ke všem ostatním hráčům a herním týmům, trenérům, rozhodčím a organizátorům turnaje. Je pak samozřejmostí že toto chování zpětně očekává i dané středisko zpětně. Toto se očekává nejen od samotných herních týmů, jednotlivých hráčů ale i trenérů a rozhodčích vzájemně.

9. Svým chováním jdu příkladem mladším hráčům.

Starší zkušenější herní týmy a jednotlivý hráči jsou vždy příkladem pro mladší nebo začínající herní týmy a jednotlivé hráče. Právě chování zkušenějších hráči, jejich dodržování pravidel turnaje a hry v duchu morálního pravidla fair play určuje zda tyto prvky přeberou i oni. Proto vždy je třeba na toto pamatovat.

10. Diváci potleskem vzdají čest vítězi i poraženému (pravidlo které hráč neovlivní).

Bez diváků a obecenstva a tedy podpory jednotlivých středisek by to snad na žádném turnaji nešlo. Přesto však i diváci by měli vědět že mohou svůj herní tým nebo středisko fanděním podporovat, ale v mezích pravidel turnaje a slušnosti. Dávají tak svým chováním znát na jaké úrovni jejich středisko je (toto však hráč ovlivnit nemůže). Je vhodné ohodnotit potleskem, když už né v průběhu zápasu, tak alespoň na konci potleskem úspěšný i neúspěšný herní tým za pěknou hru, dodržování pravidel a morálních pravidel fair play.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode