... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA BODOVÁNÍ ŠK.R. 2023/2024.

 

CO JE NAŠIM CÍLEM?

Chceme, aby naše členy NERF bavil, a chceme z nich hlavně vychovat slušné lidi. V dnešní době se to vidí čím dál míň, ale my chceme, aby pozdravily nebo aby se dokázaly omluvit, když přijdou pozdě na trénink nebo nemohou přijít. Taky nám jde o to, aby byly sebevědomé, aby si nejen na hřišti dokázaly vydobýt svoje místo. Když dítě v zápase nebo na tréninku udělá chybu, tak ji má poznat, přiznat se, poučit se z ní a pak na ni zapomenout. Křik v podání trenéra nic nevyřeší, jen uškodí. Chceme, aby NERF byl pro naše členy hlavně hrou.

 

BODOVÁNÍ -PROČ?

Většina sportovních soutěží a klubů je založena na soutěživosti. Je to důležitý motivační prvek, který pomáhá udržovat napětí a zájem. Děti chtějí vědět, jak na tom jsou, kdo právě vyhrává, porovnávají výsledky mezi sebou a odhadují, kdo asi vyhraje. Hodnocení by proto mělo být jednoduché, přehledné a srozumitelné. Výsledky je dobré umístit na viditelném místě. V našem případě na webu kroužku.

Bodování vytváří u dětí vlastní zodpovědnost za své činy a svou vlastní snahu postoupit výše.V každém případě by mělo převažovat hodnocení kladné. I když člen kroužku nebo jeho tým prohraje, má získat nějaké body. Pouze v případě, že od splnění úkolu odstoupí, nebo pokud poruší pravidla, můžeme bodovat nulou. O přidělování bodů většinou rozhoduje trenér spolu s instruktory. Musí důsledně dbát na to, aby hodnocení bylo spravedlivé.

 

BODOVACÍ OBDOBÍ.

Vzhledem k náboru probíhajícím vždy v období září, začínáme s bodovacím obdobím od 15. října do 15. května. Kdy získanou odbornost za trefy přičítáme dětem po celou dobu jejich působení v našem kroužku. Naopak s hodností vždy v tomto období začíná každý, vždy znova od kadeta.

 

TRIČKO ČLENA KROUŽKU.

Tričko si každý člen kroužku, pokud se chce stát součástí bodování zajišťuje osobně sám na vlastní náklady včetně označení dosažené hodnosti a označení dosažené odbornosti. Pokud člen nemá své tričko kroužku, není bodované a hodnosti ani odbornosti mu nejsou přiznány a nemůže se ani zůčastnit soutěží a losování o ceny. Tričko si zpravidla členové kroužku pořizují jako první, nejpozději do jednoho měsíce od vstupu do kroužku. Platí že první měsíc od vstupu do kroužku (a první měsíc bodovacího období) tričko nebodujeme.

 

DOPORUČENÝ NERF BLASTR A OCHRANNÉ BRÝLE.

Na pravidelné tréninky máme dostatek vlastních NERF blastrů a ochranných brýlí k zapůjčení. Později na tréninky a soutěže, je pak lepší pokud má člen kroužku vlastní NERF blastr a ochranné brýle, řádně a jednoznačně označeny. Víc si jich váží a zodpovídá si za ně sám. Předpokládáme zajištění vlastních NERF blastrů a ochranných brýlí do dvou měsíců od vstupu do kroužku (do této doby NERF blastry a brýle nebodujeme). Platí že první dva měsíce od vstupu do kroužku (a první měsíc bodovacího období) NERF blastr a ochranné brýle nebodujeme.

 

KNÍŽKA ČLENA KROUŽKU.

Každý člen kroužku obdrží na začátku nebo v průběhu bodovacího období od nás svou „knížku člena“. Je to soubor bodovací tabulky, zapisovacích tabulek a pravidel kroužku, bezpečnosti a pravidel NERFLIGY a spoustu dalších informací. Tuto knížku, člen nosí na všechny akce a zapisuje si do ní získané body a uznané trefy.

 

LOSOVACÍ ZNÁMKY.

Za každý trénink, soustředění nebo akci, které se člen kroužku zúčastní, obdrží do knížky člena v příslušné kolonce razítko kroužku - takzvanou „losovací známku“. Tuto losovací známku pak v určené době odstřihne a vzadu čitelně podepíše a vloží do osudí. Na základě pravidla výhry pak může získat různé ceny.

 

HODNOSTI NA TRIČKU ČLENA.

Hodnosti do hodnostního štítku na tričku člena kroužku, získává člen podle dosažených bodů z tréninku, soustředění, akcí a soutěží. Tyto body se každému členu s vlastním tričkem kroužku načítají a při dosažení určitého počtu bodů získává danou určenou hodnost. Na začátku bodovacího období všichni členové kroužku začínají od základní hodnosti „kadet“. Hodnosti se opět vymažou na základní hodnost „kadet“ na začátku dalšího bodovacího období.

 

SPECIALIZACE NA TRIČKU ČLENA.

Specializace člena kroužku se umísťuje do kolečka na tričku člena kroužku a zůstává mu po celou dobu jeho činnosti v našem kroužku. Specializace je odstupňována podle počtu dosažených uznaných tref na tréninku, soustředění, soutěžích.

 

JAK LZE TEDY BODY ZÍSKAT NEBO I ZTRATIT.

A. Účast. Body za účast získává každý člen automaticky po příchodu na daný trénink, soustředění, soutěž nebo akci. Pokud se nemůže člen kroužku, z nějakých závažných příčin dostavit, je slušností se omluvit, a to nejpozději daný den do 24:00 hodin (vždy omlouvají zákonní zástupci - rodiče člena kroužku). Omlouvá se vždy písemně - sms, emailem, kniha o všem nebo v mimořádném případě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny zde na webové stránce nebo v knížce člena kroužku. Pokud člen není včas a řádně omluven, jsou mu zbytečně odečteny body.

- přítomen =  +10 bodů

- omluven včas =  0 bodů

- neomluven včas nebo vůbec = -20 bodů

Na soustředění, soutěže a akce, na které vyžadujeme přihlášení, se v případě nepřihlášení členové nebodují a nemohou tedy dostat ani minusové body.

 

B. Osobní věci. Základní seznam věcí předem určen jak na trénink, tak na soustředění, soutěže a akce. Každý zúčastněný člen získává automaticky určené body, pokud nezapomene jakoukoli věc z daného seznamu. Pokud danou věc zapomene o určené body automaticky přichází.

- všechny určené věci v pořádku = +10 bodů

- zapomenutá jakákoli věc řádně předem omluvena = 0 bodů

- zapomenutá věc předem neomluvená = - 20 bodů

 

C. Trefy. Na každém tréninku, soustředění, soutěži započítáváme body za uznané trefy a trefy samotné. Body za trefy jsou jiné při tréninku a soustředění a jiné při soutěži. Každá uznaná trefa se navíc připočítává členu kroužku do jeho specializace.

- uznaná trefa na tréninku a soustředění = +2 body

- uznaná trefa na soutěži = + 5 bodů

 

D. Umístění. Na tréninku, soustředění a soutěžích jsou členové kroužku rozděleny do herních týmů dle své kategorie. Podle dosaženého umístění svého herního družstva, získává daný člen kroužku určený počet bodů. Body za umístění jsou jiné pro trénink a jiné pro soustředění a soutěže.

- umístění získané na tréninku (dle umístění do 5. místa ) = +10 až +2 body

- umístění získané na soustředění a soutěži (dle umístění do 5. místa) = 25 až 5 bodů

 

E. Služba. Na každém tréninku nebo soustředění je určena dvou až tříčlenná služba, která má za úkol sbírat náboje nacházející se na herní ploše a v jejím okolí vždy při přerušení hry (pokud nejsou zrovna hráči zápasu). Službu vyhlašuje trenér na zahajovacím nástupu. Body za službu jsou pevně stanoveny. Pokud není služba kvalitní a je třeba ji napomínat, mohou být body minusové.

- řádně provedena služba = +20 bodů

- špatně provedená služba (opakované napomenutí služby) = -20 bodů

 

E. Řád a bezpečnost. Všichni členové kroužku byli řádně a srozumitelně seznámeni s pravidly bezpečnosti a řádem kroužku (což i podepsali). Dodržovat řád a bezpečnost je normální základ činnosti kroužku. Při nedodržení řádu kroužku a bezpečnostních pravidel (po ústním napomenutí), jsou členu kroužku uděleny trestné body.

- nedodržení řádu nebo bezpečnostních pravidel = -50 bodů

 

KDY NELZE ZÍSKAT BODY A LOSOVACÍ ZNÁMKU.

Body a losovací známku, nelze získat pokud člen kroužku nemá u sebe na tréninku a soustředění knížku člena kroužku a tudíž nelze zapsat body a to ani zpětně. Člen kroužku tak pak má 0 bodů. Výjimku lze uznat pokud jde o mimořádnou situaci a tato je sdělena trenérovi, před zahájením daného tréninku nebo soustředění. Zpětně lze zapsat pouze získané body a losovací známku ze soutěže na které člen kroužku, knížku člena kroužku mít nemusí (body se vyhodnocují zpětně).

Body a losovací známku nezíská člen kroužku ani v případě pokud na soutěži nemá tričko člena kroužku (a to včetně označení aktuální hodnosti a specializace).

 

KDE LZE PŘEHLEDNÉ BODOVÁNÍ VIDĚT?

Přehled všech výsledků našich členů rozdělených do jednotlivých tréninkových skupin, lze najít na naší webové stránce kroužku v sekci „naše herní týmy“.Výsledky jsou vkládány vždy do 48 hodin po skončení dané činnosti (kdy se čeká na případné omluvy). Dále pak jsou přímé výsledky v knížce člena kroužku, kam si je samotný zodpovědný člen kroužku zapisuje.

 

ZÁKLADNÍ VĚCI NA TRÉNINK.

Tričko člena kroužku s označením hodnosti a specializací, knížka člena kroužku, funkční propiska, tenisky do tělocvičny, vlastní doporučený NERF blastr, vlastní ochranné brýle.

 

JAK PROBÍHÁ LOSOVÁNÍ O CENY - LOSOVACÍ ZNÁMKY.

- V den losování přijde každý člen ve svém oddílovém triku se všemi dosaženými hodnostmi a specializacemi. Sebou má již vystřihnuté losovací známky z knížky člena kroužku, které již doma čitelně podepsal tiskacím písmem svým příjmením a jménem.

- Člen kroužku vloží všechny takto své podepsané losovací známky do osudí a pokud je pověřen i nepřítomným členem, vloží i jeho takto podepsané losovací známky do osudí.

- Následně hlavní trenér osudí řádně a dlouze promíchá, jakmile jsou v osudí všechny dostupné losovací známky členů. Následně začne vytahovat postupně po jedné losovací známce, dokud některý člen nemá vytáhnuty tři své losovací známky.

- Člen kroužku který má vytaženy postupně tři losovací známky, si vybere jednu z vystavených cen. Tímto jeho účast v dalším losování skončila. Pokud bude vylosovaná v následujícím losování jeho losovací známka, bude tato stornována. Dál se opět pokračuje dokud další člen kroužku nemá vytaženy tři losovací známky. Tento člen kroužku si opět vybírá z vystavených cen.

- Takto se toto losování opakuje dokud jsou nějaké ceny, nebo pokud neobdržely již ceny všichni zúčastnění losovaní členové kroužku.

 

... vyobrazení dosažených hodností a specializací pro šk. rok 2023/2024 ...

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode