... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA CHOVÁNÍ A KODEX ČLENA KROUŽKU

 
 

MODLITBA BOJOVNÍKA.

„Dopřej mi, pane, abych na cestě, která jde životem, měl odvahu riskovat a udeřit. Zvítězím-li, aby se tak stalo po právu a aby moje čest a víra se udržely vysoko. Mám-li prohrát, dej mi tolik síly, abych postál u cesty a pozdravil vítěze, až půjde kolem.“

 

SPOLEČENSTVÍ LIDÍ.

Každé společenství lidí vytváří postupně normy chování a pravidla činnosti tak aby všichni věděli kde jsou únosné hranice a mantinely společného soužití a tolerance jednoho ke druhému v tomto daném společenství. Je jasné že mnohé normy a pravidla postupem času se přeměňují dle potřeb daného společenství nebo úplně zanikají. Každý člen který do tohoto společenství vstupuje má vždy na výběr po seznámení se s těmito normami a pravidly. Buď zůstane a bude normy a pravidla dodržovat nebo prostě nevstoupí do tohoto společenství popřípadě z něj odejde. V horším případě je i bohužel vykázán z daného společenství.

 

Děti i dospělí musí po celý život dodržovat určitá pravidla. V běžném životě ve stylu mezi sebou lidé dodržují pravidla slušného chování, žáci ve škole se řídí školním řádem, účastníci silničního provozu se řídí dopravními předpisy. Svá pravidla si stanovují i sportovní oddíly, zájmové kroužky apod. Jestliže jejich členové pravidla nedodržují, mohou být potrestáni.

I náš kroužek sdružující lidi (děti i dospělé), tedy takové malé společenství lidí si časem na základě potřeb členů, vytvořilo své normy a pravidla které neodporují celkovým normám a pravidlům společnosti v níž žijeme. Chceme aby se s nimi naši členové vždy seznámili, znovu při různých příležitostech je opakujeme a chceme aby je tedy i řádně dodržovali. Pokud by tak nečinili, nejprve člena napomeneme a po opakovaném napomenutí se s ním bohužel rozloučíme. V případě závažného porušení se s daným členem rozloučíme ihned.

 

CHOVÁNÍ ČLENA KROUŽKU.

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA.

 

1. Člen kroužku, chodí na své určené tréninky včas (nejdříve 5 minut před zahájením a 5 minut po zahájení). Platí to, i v případě soustředění, soutěže nebo akce na kterou se řádně přihlásil nebo byl člen nominován. Pokud se nemůže člen dostavit nebo zůčastnit, je jeho povinností se řádně a včas omluvit.

2. Člen kroužku, chodí na své určené tréninky, soustředění, soutěže a akce řádně vybaven, tak jak je minimálně doporučeno vedením kroužku.

3. Člen kroužku, nebere a nešahá na osobní věci ostatních členů kroužku bez předešlého dovolení daného majitele věci. Zapůjčenou věc vždy vrátí osobně danému majiteli v pořádku.

4. Člen kroužku, šetrně nakládá s materiálem kroužku a zapůjčenými věcmi kroužku, úmyslně je neničí a nepoškozuje. Pokud se tak stane bere na vědomí že škodu bude muset uhradit. Zapůjčené věci vrací člen vždy po skončení své činnosti na místo odkud si je zapůjčil s tím že o tom informuje trenéra.

5. Člen kroužku ví, že kroužek vedou trenéři a instruktoři a jsou zodpověděni za jeho bezpečnost a zdraví. Proto jsou rozhodnutí a pokyny trenérů a instruktorů (popřípadě pověřené osoby) pro něj vždy závazné a řídí se jimi.

6. Člen kroužku, se chová k ostatním členům vždy slušně a tolerantně. Jakýkoli spor řeší v klidu, bez hádek, křiku a násilí (pokud jde o závažnější problém, vždy se obrací na trenéra nebo instruktora s požadavkem problém vyřešit). Nikdy neřeší daný problém sám ani jej nevyvolává a vždy hraje fair play a dodržuje veškeré pravidla hry a kodex fair play hry.

7. Člen kroužku se vždy zapojuje do potřebných činností kroužku (sběr nábojů, pískání, příprava a úklid materiálu zcela dobrovolně a bez nutnosti na to upozorňovat pokynem trenéra a instruktora.

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.

 

1. PŘÍCHOD - ODCHOD. Přicházíte nejpozději 5 minut před zahájením pravidelného tréninku na určené místo srazu (vchod do tělocvičny). Odcházíte po skončení tréninku podle toho jak máte uvedeno v přihlášce A/ samostatně, B/ v doprovodu. Pokud máte uvedeno samostatně ihned po ukončení tréninku odcházíte samostatně domů. Pokud máte uvedeno v doprovodu, čekáte před vchodem do tělocvičny než si vás vyzvedne Váš zákonný zástupce - rodič. Změnu v odchodu lze učinit pouze písemně a to buď sms, email, písemně (lísteček) nebo na webu v „knize o všem“.

2. OMLUVA. Pokud víte že nepřijdete na trénink, soutěž nebo akci předem se omlouváte. Omlouvají Vás Vaši zákonní zástupci - rodiče vždy písemnou formou (sms, email nebo na webu kroužku v „knize o všem“). Omluva je přijata i v mimořádném případě 24 hodin po tréninku, soutěži nebo akci. Při třech neomluvených neúčastí bude věc předána pedagogovi střediska k řešení. Člen za neomluvení účasti přichází o body a možnost účast na soutěžích a akcích.

3. ZDRAVENÍ - OSLOVENÍ - SLUŠNOST. Vždy se zdravíme, zdravíme všechny zaměstnance školy a střediska včetně sebe navzájem (děti). Trenéry vždy oslovujeme pane, trenére, nebo jménem. Instruktory oslovujeme vždy instruktore nebo jménem.

Vždy se chováme slušně k sobě navzájem i okolí dle pravidel kroužku a kodexu hráče. Vždy posloucháte příkazy trenéra a instruktora. Konflikty vždy řeším přes trenéra a instruktora.

4. MÍSTNOST - ŠATNA. Po dobu tréninku se zdržujete pouze v určeném prostoru pro trénink. Místo tréninku opouštíte pouze se souhlasem trenéra nebo instruktora s oznámením kam jdete (pokud jdete na toaletu, toto nemusíte hlásit - avšak po vykonání potřeby se ihned vracíte zpět). Do šatny vcházíte na začátku tréninku a na konci, kdy na začátku si všechny potřebné věci vezmete sebou na trénink.

5. VĚCI. Věci kroužku si zapůjčujete pouze se souhlasem trenéra nebo instruktora pouze na omezenou potřebnou dobu (zápas), kdy pak zapůjčenou věc v pořádku vracíte zpět (podle potřeby zapůjčíte znovu). Zapůjčenou věc vždy vracíte na místo odkud jste si ji půjčili.

Věci které nejsou kroužku nepoužíváte. Pokud si chcete zapůjčit něco od kamaráda, musí tento s tím výslovně souhlasit, jinak si věc nesmíte vzít bez jeho dovolení.

6. MOBILNÍ TELEFONY - ELEKTRONIKA - LÁHEV. Mobilní telefony a jiná elektronika jsou po dobu tréninku zakázány používat (pouze v mimořádném případě).Žádné elektronické zařízení nestrkáme do neznámé zásuvky a ani neznámé elektronické zařízení nepoužíváme bez řádného povolení trenérem . Taktéž je v prostorách školy zakázáno házet si lahví nebo hrát hazardní hry.

7. PŘÍPRAVA. Na tréninky přicházím připravený se všemi potřebnými věcmi tak jak je vždy uvedeno v seznamu. Každý člen má jasně a nezaměnitelně označeny své ochranné brýle a NERF blastr. Pokud i přesto něco zapomenete je třeba to ihned oznámit na začátku tréninku.

8. TRÉNINK. Trénink vždy začíná nástupem a rozdělením hráčů do týmu a vždy zase končí nástupem a vyhodnocením tréninku. Teprve po skončení tréninku nástupem a rozchodem, můžete odejít do šatny. Při hře vždy používáte ochranné brýle (nebo své dioptrické brýle). Pokud nehrajete a čekáte teprve na zápas, máte svůj NERF blastr vybitý, šipkami po nikom neházíte. Nestřílíte ve hře a už vůbec mimo, po nikom kdo viditelně nemá nasazeny ochranné brýle - vždy upozorníte trenéra. Ochranné brýle a NERF blastr od nás zapůjčené máte vždy a pouze na danou hru, po hře vždy vracíte a pak si znova zapůjčujete.

9. ŽVÝKAČKY - BOMBÓNY - ŘETÍZKY. Při hře je taktéž z bezpečnostních důvodů zakázáno žvýkat nebo cucat jakoukoli cukrovinku. Hráči nesmí mít při hře na sobě řetízky nebo náušnice kvůli svému zranění (natržení ucha a zničení dané věci).

 

UPOZORNĚNÍ.

 

Při porušení některého z pravidel bude člen upozorněn trenérem nebo instruktorem. Při opakování bude posazen do konce tréninku na lavičku a napomenutí zapsáno do deníku. Při třetím zápisu bude opakované napomínání postoupeno k posouzení pedagogovi střediska a jednáním se zákonnými zástupci - rodičem. Člen kroužku za zápis do deníku, nebude měsíc nominován na žádnou soutěž a akci, při třetím zápisu bude člen kroužku vyřazen z bodování a možnosti získat jakoukoli cenu (na konci daného pololetí může být ukončena jeho činnost).

 

KODEX HRÁČE NERFLIGY.

 

HISTORIE FAIR PLAY.

Fair play  neboli česky „fér plej“ (z angličtiny, znamená rovná hra, čistá hra) je základním předpokladem sportovního zápolení, které obsahuje dodržování pravidel hry, sportovní chování, pomoc druhému závodníkovi atd.

Prokázání fair play je, když sportovec např. úmyslně ohrozí své umístění/bodování v závodě, aby pomohl jinému závodníkovi, kterého postihla nečekaná komplikace, ale také uznání porážky a celkové klidné a profesionální vystupování.

Historie fair play sahá až do starověkého Řecka. Na tamějších olympijských hřištích byla odvaha a dbaní na rovné šance soupeřících stran nadřazena vítězství. Před každým soubojem skládal sportovec přísahu před sochou boha Dia, čímž se zavazoval k dodržování spravedlivých pravidel v jednotlivých sportech. Moderní pojetí fair play vzniklo z kodexu středověkých rytířů, který zakazoval využívání slabostí protivníka a uchýlení se k podvodům s cílem získat výhodu v zápolení.

 

DESET PRINCIPŮ FAIR PLAY HRÁČE.

 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

Soutěže vždy na základě pravidel (propozic) rozhodují pověření rozhodčí, kteří určují zda byl kterýkoli hráč regulérně zasažen, zda hráč udělal přešlap, zda byla trefa nebo jinak porušeno jakékoli pravidlo turnaje (propozic).  Hráč který správně dodržuje pravidla turnaje (propozice) vždy hraje fair play!

Je vždy čestné a v souladu s morálním pravidlem air play, pokud hráč sám uzná svůj zásah na základě 100% jistoty že zásah cítil a je si jistý že zásah byl regulérní (tedy od hrajícího hráče a nikoli odrazem). Pokud si tímto hráč není 100% jist, je podle pravidel určený rozhodčí, který má pravomoc okamžitě určit platnost zásahu, jinak hráč pokračuje dál ve hře. Hráč tak neporušuje morální pravidlo fair play hry!

 

2. Uznám, že soupeř je lepší, a po zápase mu podám ruku, vzdávám mu tím čest.

Vždy před zahájením zápasu si herní týmy podají vzájemně v polovině hřiště ruce s přáním úspěchu. Po zápase si opět podají soupeři vzájemně ruce. Vítězové na důkaz vzdaní cti poraženým a poražení na důkaz uznání vítězství.

 

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

Vítěz zápasu se vždy chová slušně k daným poraženým herním týmům, protože si uvědomuje že dnes je vítěz a zítra může být poražený. A žádná sláva netrvá věčně. Není slušné a ani ke cti poraženého herního týmu nebo kteréhokoli hráče tohoto poraženého týmu v duchu morálního pravidla fair play, osočovat nebo pomlouvat (třeba i skrytě) vítězný tým nebo jednotlivé hráče z nedodržování pravidel hry nebo fair play hry, pokud rozhodčí určili jinak.

 

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

Každý herní tým nasadil v boji o vítězství vše co v rámci pravidel mohl a uměl, bojoval s plným nasazením a proto si zaslouží poražený herní tým úctu a uznání vítěze. Není slušné a ani ke cti vítězného herního týmu nebo kteréhokoli hráče tohoto vítězného týmu v duchu morálního pravidla fair play, osočovat nebo pomlouvat (třeba i skrytě) poražený tým nebo jednotlivé hráče z nedodržování pravidel hry nebo fair play hry, pokud rozhodčí určili jinak.

 

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče.

Každý turnaj NERFLIGY se hraje podle předem určených pravidel, které má každý hráč a herní tým znát a dodržovat. Tyto pravidla jsou pro všechny jednotlivé hráče a herní týmy daného turnaje stejné bez výjimky. Dodržování pravidel turnaje hráčem, nevylučuje i dodržování morálního pravidla fair play hry každým hráčem účastnícího se tohoto turnaje.

 

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

V průběhu zápasu vždy hráč hraje podle pravidel turnaje a respektuje rozhodnutí určených rozhodčích daného zápasu (nikdo jiný než rozhodčí nemá právo rozhodovat o nedodržení pravidel turnaje). Mimo zápas se řídí hráč pokyny pořadatelů (prostřednictvím svého trenéra, který je za něj zodpovědný). Pokud má hráč pocit že něco není v pořádku, vždy toto řeší nejprve se svým trenérem.

 

7. Chci vyhrát, ale nikoli za každou cenu.

Herní tým se účastní turnaje aby získal vítězství, ale i vítězství má svou hodnotu a cenu. Vždy hraje herní tým i jednotlivý hráči tak, aby neporušovali pravidla turnaje a dodržovali morální princip hry fair play.

V průběhu zápasu hráči na sebe navzájem nepokřikují a neobviňují se z nečestnosti nebo že někdo byl zasažen a nechce se přiznat (uráží tak morální čest jiného hráče). Protože jen rozhodčí je tu od toho, který určuje zda byl hráč zasažen nebo nesplnil některé z pravidel turnaje a nikoli hráči popřípadě diváci.

 

8. Férové sportovní chování je mi vlastní.

Značkou morálního kreditu fair play hry daného střediska a jeho hráčů a herních týmů je i chování mimo kolbiště, vzájemným respektem a úctou ke všem ostatním hráčům a herním týmům, trenérům, rozhodčím a organizátorům turnaje. Je pak samozřejmostí že toto chování zpětně očekává i dané středisko zpětně. Toto se očekává nejen od samotných herních týmů, jednotlivých hráčů ale i trenérů a rozhodčích vzájemně.

 

9. Svým chováním jdu příkladem mladším hráčům.

Starší zkušenější herní týmy a jednotlivý hráči jsou vždy příkladem pro mladší nebo začínající herní týmy a jednotlivé hráče. Právě chování zkušenějších hráči, jejich dodržování pravidel turnaje a hry v duchu morálního pravidla fair play určuje zda tyto prvky přeberou i oni. Proto vždy je třeba na toto pamatovat.

 

10. Diváci / fanoušci, jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému (pravidlo které hráč neovlivní).

Bez diváků a obecenstva a tedy podpory jednotlivých středisek by to snad na žádném turnaji nešlo. Přesto však i diváci by měli vědět že mohou svůj herní tým nebo středisko fanděním podporovat, ale v mezích pravidel turnaje a slušnosti. Dávají tak svým chováním znát na jaké úrovni jejich středisko je (toto však hráč ovlivnit nemůže). Je vhodné ohodnotit potleskem, když už né v průběhu zápasu, tak alespoň na konci potleskem úspěšný i neúspěšný herní tým za pěknou hru, dodržování pravidel a morálních pravidel fair play.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode