... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA NERFLIGY

 

1. DRUH SOUTĚŽE.

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“

2. POŘADATELÉ.

Hlavním organizátorem NERFLigy je Česká pedagogická komora. Na krajských (oblastních) úrovních pak soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Krajský koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním okresních (místních kol). Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor krajských kol. Celostátní finále NERFLigy organizuje přímo ČPK.

Místní (okresní) turnaje NERFligy pořádají místní koordinátoři NERFLigy nebo jimi pověření organizátoři (SVČ, školy, oddíly). Krajské (oblastní) turnaje pořádají výhradně krajští koordinátoři NERFLigy, ve výjimečných případech jiní organizátoři přímo pověření ředitelem NERFLigy. Celostátní finálový turnaj organizuje přímo Česká pedagogická komora.

3. ROZDĚLENÍ KATEGORII.

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

Hráči narození roku 2006 a víc (2007, 2008, 2009,..) – do 13 ti let

Hráči narození roku 2005 a míň (2004, 2003, 2002,..) – nad 13 let

4. POSTUPOVÝ KLÍČ.

Z krajů, kde se konaly méně než 3 místní - okresní turnaje (turnaj, z kterého se postupuje na turnaj oblastní - krajský) v dané kategorii postupuje do finále jeden tým z každé takto odehrané kategorie. Z krajů, kde proběhlo 3-5 místních – okresních turnajů v dané kategorii postupují do finále týmy dva za každou takto odehranou kategorii. Z krajů, kde se uskutečnilo více než 5 místních – okresních turnajů postupují až tři týmy z každé takto odehrané kategorie.

5. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ HRÁČŮ.

Každý hráč Moravskoslezské NERFLigy musí mít základní vlastní vybavení pro tuto soutěž. Jde o vlastní povolený airsoft blastr  (pistolku) systému „Nerf“, vlastní ochranné brýle, vlastní sportovní oblečení, vlastní tenisky do tělocvičny (s nešpinící podrážkou)! V případě mimořádné události či nehody při hře, lze blastr (pistolku) Nerf a ochranné brýle zapůjčit u organizátora. S neschváleným blasterem (pistolkou) Nerf a bez ochranných brýlí nebude hráči umožněno hrát.

6. SCHVÁLENÉ BLASTERY NERF A NÁBOJE.

Blastery ani náboje nesmějí být pro soutěž nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr blasteru Nerfky nebo umístění loga družstva. Hlavní rozhodčí před zápasem kontroluje jednotlivé blastery (pistolky) hráčů, kdy tuto kontrolu může kdykoli zopakovat znova a neumožnit nastoupit hráči který nesplňuje tuto podmínku schváleného blasteru. Použití upraveného blasteru je důvodem k okamžité diskvalifikaci daného družstva z turnaje. Náboje pro dané kolo soutěže vždy zajišťuje organizátor daného kola. Nejsou povoleny blastery na elektrický pohon, s aktivním laserovým zaměřováním, blastery na jiné náboje než standardní polyuretanové šipky elite/accustrike.

7. KOLBIŠTĚ.

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standardní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standardní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry. Není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdélníku 4m širokého, 2 m dlouhého – vzdálenost terče tak bude ze všech stran 2 m, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat).Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině jsou rozmístěny 1-3 překážky, s tím, že jedna překážka navíc může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standardní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic kolbiště.

8. TERČ.

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště 2 metry za hranicí kolbiště (mimo hrací plochu kolbiště) jsou umístěny terče. Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že vstřelená šipka vypadne. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m.

9. ROZHODČÍ.

Místní (okresní) turnaj NERFligy rozhodují nejméně tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), oblastní (krajský) turnaj nejméně 4 rozhodčí z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy. Finálové souboje celostátního finále rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních).

O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče. Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou.

TREFA je uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo ji uzná terčový rozhodčí (terčový rozhodčí: rozhodčí, který po celou dobu hry sleduje jeden terč a zásahy do něj. Pokud je ustaven, rozhoduje o TREFÁCH).

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhoduje o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při zásahu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje). Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle (pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.). Úmyslné zdržování hry je zakázáno (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt).

10. PRŮBĚH TURNAJE.

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času (certifikovaný rozhodčí může dobu souboje upravit na jinou časovou dotaci a to v rozpětí 2-5 minut). Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího.

Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou šipky navzájem předávat. Vystřelené náboje je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blasterem NERF a opustí nejkratší cestou kolbiště přechodem přes hranici kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také. Za postranní čarou čeká do přerušení hry. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení(buď po trefě do terče, po uplynutí poločasu nebo jiném časovém přerušení hry).

Pokud se podaří trefa otvoru v terči, družstvo získává bod. Trefa je uznána pokud šipka zůstane v terči, nebo o trefě rozhodne terčový rozhodčí). Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé trefě následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž cestou seberou své náboje a dobijí blaster NERF na šest nábojů (doporučeni: na sesbírání nábojů mají 30 sekund). Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodne zápas trestné střílení.

11. PRŮBĚH TRESTNÉHO STŘÍLENÍ.

Trestné střílení se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče. Rozstřel vyhrává tým s více TREFAmi. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu. Pro trestné střílení se používá jeden distruptor určený rozhodčím. Šipky si nabíjí hráči sami.

12. TRENÉR - HRÁČ.

Trenér nezasahuje do průběhu hry a nepohybuje se v prostoru pro rozhodčí. Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii pouze před začátkem zápasu a v průběhu poločasu. V průběhu hry je trenér výhradně na předem vyznačeném místě. Rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat.

Podobná pravidla platí i pro právě vyřazeného hráče, který čeká do dalšího přerušení hry na svůj návrat na KOLBIŠTĚ. Vyřazený hráč se nesmí pohybovat v prostoru pro rozhodčí a nesmí nijak radit svým spoluhráčům.

13. BODOVÁNÍ TURNAJE.

Vítězné družstvo v turnaji získává 3 body. V případě shody TREF v turnaji soupeřících družstev, přichází na řadu rozstřel. Vítězné družstvo v rozstřelu získává 2 body a prohrávající 1 bod. Při vyhodnocení soutěže se nejprve počítají body za vítězství. Při shodě bodů za vítězství se následně počítá skóre výsledků. Pokud i skóre je shodné, přihlíží se k vzájemnosti zápasů (tedy ten tým který v shodném zápase ve sporném výsledku byl lepší, postupuje na lepší místo).

14. PROTESTY V RÁMCI TURNAJE.

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy trenér protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

DOPORUČENÍ HRÁČŮM.

Hráč je součástí daného družstva a nikoli sólista, kdy za jeho chybu nebo nevhodné chování je vždy postiženo celé družstvo. Je doporučeno se zdržet jakýchkoli negativních projevů vůči protihráčům a rozhodčím. Případné spory řešit vždy se svým trenérem, který jediný je oprávněn tento problém vyřešit v průběhu turnaje.

Trenér je tu od toho, aby svému družstvu radil a upozorňoval na chyby ve hře a v taktice celé hry u jednotlivců, tak i družstva v mezičase hry. V samotné hře je pak taktika a samotná hra zcela záležitostí daného družstva (nikoli jednotlivce), kdy hráči spolupracují a řídí se pokyny kapitána družstva. Vyřazení hráči mohou pouze přihlížet!

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode