... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA BODOVÁNÍ ČLENŮ KROUŽKU.

 
 

PROČ BODOVÁNÍ?

Různý systém ohodnocení výkonu člověka provází od počátků věků lidstva. Rozlišovalo se pouze podle druhů skupin lidí a jejich účelu a zaměření. Systém ohodnocení může být samozřejmě dobrý nebo špatný, kdy záleží na době a okolnostem kdy je použit a kam opravdu cílí.

Vždy pouze záleží na tom co chce toto ohodnocení u dané skupiny pozdvihnout, ocenit a uznat. Důležité také je, aby tento systém ohodnocení byl stejně spravedlivý ke všem bez rozdílu a zohledňoval co nejvíce aspektů činnosti v dané skupině lidí. Aby byl pro jednotlivce této skupiny jednoduše srozumitelný a zároveň i motivaci v tom nejlepším smyslu chování i vlastní činností a pozdvihoval postupně jednotlivé vlastní výkony na vyšší úroveň a zároveň i celou skupinu.

 

CO CHCEME U NÁS BODOVACÍM SYSTÉMEM DOSÁHNOUT?

Cílem bodování je, dosáhnout u dětí co nejlepšího výsledku za celé bodovací období na základě jejich výsledků dodržování pravidel kroužku a kodexu a dosaženého postupně zvýšeného výkonu jako hráče.Výsledek a výkon jsou však rozdílné věci, kdy obě chceme skloubit do sebe zároveň.

Jednou z důležitých věcí co chceme děti naučit, je nejen pevně jít za svým cílem, ale dosáhnout cíle poctivě, za pomocí fair play hry a vytvořit z dětí týmové hráče. Tedy hráče kteří se poctivě na hru připravují, znají pravidla hry, tvrdě trénují a ví že mají své pevné místo v týmu. Chceme zároveň dosáhnout aby svůj tým měli rádi a byli vždy připraveni se ve hře i pro svůj tým obětovat.

Chceme aby děti se svým týmem hru prožívali, dokázali společně komunikovat, rozhodovat se v pravý čas, vytvářet společnou strategii hry, vždy si vzájemně pomáhat a radit, vždy být připraveni i na porážku.Bodový systém u nás tak zohledňuje aspekt chování každého člena, jeho poctivou docházku, výkon v týmu do kterého byl při tréninku zařazen, výsledek jeho úspěšných zásahů, aktivitu a pomoc trenérům, plnění základních pravidel a kodexu fair play člena týmu. Toto je základní předpoklad celého našeho bodovacího systému.

 

CO MUSÍ SPLNIT ČLEN KROUŽKU PRO ZAŘAZENÍ DO BODOVÁNÍ?

Bodovaný je pouze ten člen kroužku, který má řádně odevzdanou přihlášku, GDPR střediska a GDPR kroužku, uhrazený členský příspěvek na dané období. Do 1 měsíce od řádného vstupu do kroužku má vlastní schválený NERF blastr a ochranné brýle, má vlastní tričko kroužku s funkčním znakem.

 

BODOVACÍ KNÍŽKA.

Bodovací knížka je nejprve soubor základních pravidel a kodexu fair play kroužku, pravidel hry NERFLIGY České republiky a Moravskoslezské NERFLIGY, přehledu systému bodování a získávání bodů - hodností - specializace. V neposlední řadě pak orazítkovaných kartiček bodovacích známek. Bodovací knížka je základním vybavením člena kroužku na všech jeho aktivitách v rámci kroužku.

 

JAK ČLEN KROUŽKU ZÍSKÁ TUTO BODOVACÍ KNÍŽKU?

Každý člen, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku včetně GDPR střediska i kroužku, má uhrazen účastnický poplatek na dané pololetí školního roku, obdrží od trenéra svou bodovací knížku. Tato bodovací knížka slouží danému členu minimálně po dobu celého školního roku při jeho činnosti v kroužku.

 

BODOVACÍ OBDOBÍ.

Zpravidla je v kroužku určeno bodovací období,vždy od 15. října - 15. května. V této době se započítávají body za činnost daného člena kroužku (mohou se i odpočítávat) a dle pravidel může člen získávat i slosovatelnou známky kroužku. To vše, při splnění podmínky že daný člen má 1 měsíc od svého vstupu do kroužku svůj vlastní NERF blastr a ochranné brýle, své vlastní triko kroužku s funkčním znakem (jinak se stávají body i známky do doby splnění podmínek neplatnými).

 

1. Každý člen kroužku (odevzdaná přihláška, GDPR kroužku, uhrazen příspěvek, vlastní tričko kroužku) je bodován a zařazen do losování o ceny na konci daného určeného období (konec školního roku).

2. Bodovací období začíná 15.10.2022 a končí 15.05.2023. V květnu 2023, proběhne losování o ceny na společném tréninku celého NERF X TEAMU KARVINÁ (tedy bez rozdílu dané kategorie). Celkem se bude losovat o 10 cen.

3. Z bodování a losování o ceny budou vyřazeni členové kroužku, kteří byli více než 5x neomluveni včas a řádně z účasti na tréninku, soutěži nebo akci. Nemají své vlastní správně vybavené triko kroužku nebo byli vyloučen z kroužku.

 

BODOVACÍ KNÍŽKA A ZÍSKÁVÁNÍ LOSOVACÍ ZNÁMKY.

1. Každý nový člen kroužku obdrží svou bodovací knížku zcela zdarma (ostatní pouze obmění dané potřebné listy). Do této bodovací knížky si člen kroužku zaznamenává body získané na pravidelných trénincích, soutěžích nebo akcích včetně daných tref. Zároveň pokud splní všechny podmínky získá losovací známku.

2. Pokud člen kroužku nemá při sobě bodovací knížku nebo triko kroužku (pokud se ohledně trika řádně neomluvil a omluva nebyla přijata), nemá nárok na získané body a losovací známku za daný trénink, soutěž nebo akci.

3. Losovací známka je vydávána dle uvedených pravidel formou razítka kroužku do příslušného políčka v bodovací knížce. V den losování si dané políčka účastněný člen kroužku vystřihne, řádně podepíše a vloží do osudí.

4. Pokud někdo bodovací knížku ztratí musí si zajistit na vlastní náklady novou. Body a získané trefy se znovu zapíší ale losovací známky již zpětně hráč neobdrží (prostě o ně přijde a jsou odepsané). I kdyby později starou bodovací knížku našel, nemůže již tyto losovací známky použít (každý si musí hlídat své věci).

 

BODOVACÍ ŘÁD.

1. Každý člen kroužku, je v daném období bodovaný a má možnost získávat bodovací známky, při dodržení všech výše i níže uvedených pravidel. Každý člen kroužku si za svou vydanou bodovací knížku zodpovídá sám a sám zapisuje i dosažené výsledky za trénink, soutěž nebo akci. Výsledky se vždy čtou na konci tréninku, soutěže nebo akci - popřípadě si je může člen zkontrolovat na našem webu kroužku.

2. Každý člen kroužku, je povinen si výsledky zapsat ihned a tudíž předložit svou bodovací knížku. Pokud člen bodovací knížku v danou chvíli nemá, nemá nárok ani na získané body a losovací známku zpětně. Totéž platí i v případě pokud nemá tričko kroužku na sobě v době tréninku, soutěže nebo akci a řádně a včas toto neomluvil (omluva nemusí být uznána, pokud se opakuje).

3. Každý člen kroužku, se ze své neúčasti řádně omlouvá (mimo akci na kterou se nepřihlásil), a to formou sms, emailem nebo do !kniha o všem „ na webu kroužku. Omluva je přijata pokud je člen kroužku omluven do zahájení řádného tréninku nebo do odjezdu vlaku na soutěž (kam je člen kroužku nominován). V mimořádných případech lze omluvu přijat i 24 hodin po ukončení tréninku, soutěže nebo akci). Řádně omluvený člen získá 5 bodů do bodování, které si zapíše na nejbližším tréninku.

4. Na základě získaných bodů obdrží daný člen kroužku na své tričko kroužku na funkční štítek danou hodnost. Na základě počtu uznaných tref pak získává člen na své triko specializaci. A i proto je nutné mít vlastní triko kroužku.

 

CO BODUJEME:

A. Docházka. Každý člen kroužku který přijde včas na trénink, soutěž nebo akci (má svou bodovací knížku a tričko kroužku) získává jednorázové body (+20 bodů). Omluvený člen kroužku získává taktéž jednorázové body (+5 bodů).

Člen kroužku který se nezúčastní (neplatí pro akci na kterou je nutné se hlásit) včas a řádně se neomluví, přijde o body (-50 bodů poprvé), kdy tato ztráta bodů se zvyšuje při každém dalším neomluvení (-100 bodů podruhé a -150 bodů potřetí, kdy nakonec vše může vést k vyloučení daného člena z kroužku). Myslete tedy na slušnost omluvy.

B. Věci. Každý člen kroužku má předepsaný základní seznam osobních věcí (doporučený NERF blastr, ochranné brýle, tričko kroužku, tenisky a tepláky do tělocvičny, 1 litrovou láhev s pitím, bodovací knížku, funkční propisku), které se bodují. Stačí zapomenout jednu z nich a je jednorázově odečteno -10 bodů (jedno o kterou věc jde). Za zapomenutí trička kroužku nebo bodovacího deníku (pokud není řádně omluveno a omluva přijata), navíc přichází člen kroužku o losovací známku i získané body daného dne! Kontrolujte si tedy před odchodem své věci!

C. Umístění. Na tréninku pokud je dostatek času se členové tréninkové skupiny dělí do herních týmů a hrají proti sobě. Podle umístění se pak mohou získat body za umístění (1. místo = +5 bodů, 2. místo = +4 body, 3. místo = +3 body ... atd.). Totéž platí na soutěži, kde jsou adekvátně větší body (1. místo = +25 bodů, 2. místo = +20 bodů, 3. místo = +15 bodů ...).

D. Trefy do terče. Na tréninku i na soutěžích se započítávají řádně uznané trefy. Za každou trefu jsou vždy +2 body. Trefy se započítávají i do specializace, kdy na základě daného určitého počtu tref získává člen kroužku na své triko označení dosáhnuté specializace.

E. Řád - chování. Trenér nebo instruktor může udělit členu kroužku minusové body za opakované napomenutí chování nebo porušování bezpečnostních pravidel kroužku o čemž byli všichni členové kroužku poučeni a poučení podepsali. Může jít až o - 150 bodů v závislosti na opakování se napomenutí. Při třetím napomenutí může být člen vyloučen z účasti na losování nebo i vyloučen z kroužku. 

F. Služba. Na každém tréninku je určená služba (minimálně dva členové kroužku), kteří mají za úkol v průběhu tréninku sbírat náboje (špatné dávat mimo) a udržovat po dobu tréninku pořádek. Podle toho zda svou službu plnili řádně mohou obdržet +10 bodů. Službu buď určuje trenér nebo instruktor nebo lze se do služby přihlásit (třeba pískání zápasu).

G. Mimořádné body. Uděluje trenér spolu s instruktorem na základě nějakého mimořádného skutku, pomoci či výkonu daného člena tréninkové skupiny. Zde pak člen kroužku může získat až +20 bodů.

 

TABULKA ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ V KROUŽKU
 
DOCHÁZKA
ZŮČASTNIL SE
+ 20 DOCHÁZKA
OMLUVIL SE
+ 5 DOCHÁZKA
NEOMLUVIL SE

-150
UMÍSTĚNÍ
TRÉNINK

+5
UMÍSTĚNÍ
SOUTĚŽ

+25
VĚCI NEMÁ
JEDNORÁZOVĚ
-10
TREFY
TRÉNINK, SOUTĚŽ
+ 2 SLUŽBA
V POŘÁDKU
+10 CHOVÁNÍ
PORUŠIL PRAVIDLA

-150
BODY MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ŠK. ROKU UPRAVENY
ROZHODUJE O TOM VŽDY A JEN VEDENÍ KROUŽKU

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode