... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA BODOVÁNÍ ČLENŮ KROUŽKU.

 

Proč nějaký bodový systém?

Různý systém ohodnocení výkonu člověka provází od počátků věků lidstva. Rozlišovalo se pouze podle druhů skupin lidí a jejich účelu a zaměření. Systém ohodnocení může být samozřejmě dobrý nebo špatný, kdy záleží na době a okolnostem kdy je použit a kam opravdu cílí.

Vždy pouze záleží na tom co chce toto ohodnocení u dané skupiny pozdvihnout, ocenit a uznat. Důležité také je, aby tento systém ohodnocení byl stejně spravedlivý ke všem bez rozdílu a zohledňoval co nejvíce aspektů činnosti v dané skupině lidí. Aby byl pro jednotlivce této skupiny jednoduše srozumitelný a zároveň i motivaci v tom nejlepším smyslu chování i vlastní činností a pozdvihoval postupně jednotlivé vlastní výkony na vyšší úroveň a zároveň i celou skupinu.

 

Co chceme u nás bodovým systémem dosáhnout?

Cílem samozřejmě je dosáhnout u dětí co nejlepšího výsledku za celé bodovací období a zároveň dát i šanci se umístit dětem které přijdou do týmu v pozdější době, kdy systém již funguje nějakou dobu. Výsledek a výkon jsou však rozdílné věci, kdy obě chceme skloubit do sebe zároveň.

 A chceme tak děti naučit nejen pevně jít za svým cílem, ale dosáhnout cíle poctivě, za pomocí faiplay hry a vytvořit z dětí týmové hráče. Tedy hráče kteří se poctivě na hru připravují, znají pravidla hry, tvrdě trénují a ví kde je jejich místo v týmu, mají svůj tým rádi a jsou připraveni se ve hře i pro svůj tým obětovat. Chceme aby děti se svým týmem hru prožívali, dokázali společně komunikovat, rozhodovat se v pravý čas, vytvářet společnou strategii hry, vždy si vzájemně pomáhat, radit a vždy být připraveni i na porážku.

Bodový systém u nás tak zohledňuje aspekt chování každého člena, jeho poctivou docházku, výkon v týmu do kterého byl při tréninku zařazen, výsledek jeho úspěšných zásahů, aktivitu a pomoc trenérům, plnění základního kodexu člena týmu. Toto je základní přehled našeho bodovacího systému:

 

Bodování v týmu.

Děti které jsou řádně přihlášené do našeho sportovně – zájmového kroužku NERF X TEAM, obdrží bodovací knížku „vojenskou knížku“ do které si zapisují získané body na základě níže uvedeného bodovacího systému. Body ve vojenské knížce jsou pouze přibližné (přesné a platně uvedené body jsou vždy zde na webových stránkách kroužku, pod jednotlivými týmy). Jsou dva druhy bodování. Pro MINI tým a MLADŠÍ tým a pro STARŠÍ tým.

 

MINI a MLADŠÍ tým.

Členové těchto týmů získávají body na základě níže uvedeného bodovacího systému, kdy dané získané body si zapisují do svých bodovacích knížek „vojenských knížek“. Na základě získaných bodů získávají postupně určené hodnosti. Členové týmu MINI a MLADŠÍCH získávají hodnosti na svůj funkční štítek na svém triku kroužku.

Na konci bodovacího období jsou vyhodnoceni tři nejlepší členové z každého týmu (MINI a MLADŠÍ), kdy dva jsou Ti jenž dosáhli nejvyšší hodnosti (pokud je shodná hodnost, rozhodují body) a třetí je ten kdo má nejlepší průměr získaných bodů za celou svou činnost v době bodování (body se dělí počtem zúčastněných, omluvených a neomluvených tréninků, akcí a soustředění).

Na prvním tréninku po skončení bodovacího období bude provedeno vyhodnocení dosažených výsledků jednotlivců v MINI a MLADŠÍCH týmech. Podmínkou vyhodnocení je předložení bodovací knížky „vojenské knížky“ se zápisem minimálně 50% zápisů výsledků z tréninků, akcí a soustředění, zda má své triko kroužku a připnutou správnou dosaženou hodnost. Pokud toto vše bude mít v pořádku, může být vyhodnocen (jinak obdrží cenu další v pořadí).

 

STARŠÍ tým.

Členové tohoto týmu získávají body taktéž na základě stejného bodování jako je uvedeno u MINI a MLADŠÍHO týmu, s tím rozdílem že za každých získaných 25 bodů obdrží člen staršího týmu slosovatelný los. Jinak i členové týmu STARŠÍCH získávají hodnosti na svůj funkční štítek na své triko kroužku.

První trénink po skončení bodovacího období bude provedeno slosování na základě vložených losů do slosovatelného osudí. Losy budou moci vložit pouze platní členové STARŠÍHO týmu, kteří se na místě zúčastňují losování (popřípadě mohou pověřit jednoho ze zúčastněných o vložení jejich losů v zastoupení). Jeden zúčastněný člen STARŠÍHO týmu, může být i jedním pověřeným zástupcem neúčastněného platného člena.

Před vložením losů do osudí, bude nejprve zkontrolována bodovací knížka „vojenská knížka“ zda má daný platný člen minimálně 50% zápisu výsledků z tréninku, akcí a soustředění, zda má své kroužkové triko a připnuty správné dosažené hodnosti. Na základě posledního zápisu v bodovací knížce „vojenské knížce“, trika kroužku a správné hodnosti, pak smí vložit daný počet losů (né více ale ano méně). Pak proběhne losování. Ceny budou označeny číslicí 1 ..., kdy postupně tažená čísla losů budou přiřazovány k cenám v řadové posloupnosti 1...

 

Bodovací systém NERF X TEAM – MINI a MLADŠÍ.

1. Účast.

+10 bodů je přidělováno, za každou účast dětí na pravidelných trénincích, naplánovaných akcích a naplánovaných soustředěních, soutěžích. Stejné body za účast obdrží i děti, které jsou omluveny svými zákonnými zástupci do 48 hodin po daném tréninku, akci nebo soustředění (z důvodu nemoci, mimořádné rodinné události). Body za účast na soutěži obdrží pouze zúčastněné děti (všichni mají stejnou možnost se do soutěže nominovat).

-50 bodů je přiděleno automaticky, každému dítěti, které nebude včas omluveno z pravidelného tréninku, naplánovaných akcích a naplánovaných soustředění (tak jak bude vyžadováno) nebo soutěží (jedná se o nominované účastníky – tak jak bude vyžadováno). Děti zákonní zástupci omlouvají písemně na našich webových stránkách v sekci „omluvenky“.

 

2. Věci.

+10 bodů je přidělováno, pokud má dítě všechny potřebné věci určené na trénink, akci, soustředění a soutěž (získávají pouze nominovaní účastníci).

0 bodů je přidělováno, pokud chybí dítěti na pravidelném tréninku, soustředění, akci nebo soutěži i jedna jediná věc. Omluvou je pouze triko kroužku pokud je v danou chvíli „v prádle na praní“ (což je třeba včas nahlásit), nebo věc kterou si účastník zapůjčí od jiného člena.

 

3. Trénink.

+10 bodů a méně je přiděleno členu, za umístění svého týmu v tréninkové soutěži, soustředění (1. místo = +10 bodů, 2.místo = +8 bodů, 3.místo = +6 bodů..atd...). Na akcích jsou body rozděleny vždy jednotlivcům na základě umístění většinou smíšených týmů (se systémem bodování akce jsou děti předem seznámeny).

Děti jsou na tréninku rozděleny trenérem do herních týmů na základě potřeb před chystanou soutěží, v mezičase si děti vytvářejí herní týmy dle své vlastní domluvy (chceme ať mají šanci i méně zdatní hráči nebo nováčci).

 

4. Trefy.

+2 body je přiděleno členu, za každou trefu do terče v průběhu hry na pravidelném tréninku a soustředění. Popřípadě při jiném druhu tréninku (dva na dva, jeden na jednoho atd...). Body nejsou přidělovány při rozstřelu, při králi střelců, na soutěžích a pod...

 

5. Různé (aktivity).

+10 bodů je přiděleno členu, pokud samostatně v průběhu tréninku nebo soustředění, sbírá náboje (což předem nahlásí trenérovi), tyto náboje pak musí sbírat po celou dobu tréninku až do jeho vyhlášení ukončení. Pozdější sběr je společný a nebodovaný v prospěch člena.

+5 bodů je přiděleno členu, pokud bude po dobu mimo své hry v čase tréninku nebo soustředění pískat hru (jestli je toho schopen rozhodne vždy trenér – protože pískat opravdu mohou pouze jedinci jenž rozumí zcela pravidlům a hře fair play).

Každý člen může vždy na jednom tréninku nebo soustředění, dělat pouze jednu věc a to dobře. Nejde takzvaně sedět na „dvou židlích“ a sedět správně a dobře.

+20 bodů může na jednom tréninku, soustředění, akci nebo soutěži, udělit doprovázející trenér za mimořádný výkon nebo čin.

-50 bodů je přiděleno členu, který se neřídí pokyny trenéra nebo instruktora (sběr nábojů dle pokynu, dodržování BP o němž byl každý proškolen, dodržování kodexu kroužku atd...). Při opakování je věc řešena se zákonnými zástupci a při dalším opakování je ukončena činnost daného člena.

 

POZNÁMKY:

 

1. Pokud člen zapomene bodovací „vojenskou knížku“ na pravidelném tréninku nebo soustředění (nikoli na akci a soutěž – zde se nebere) nebudou členu body zde získané přičteny a přijde o 10 bodů za zapomenutou věc.

2. Povinné věci na pravidelné tréninky: vlastní doporučený NERF blastr, vlastní ochranné brýle, triko kroužku na sobě, bodovací knížku „vojenskou knížku“, funkční propisku, přezůvky do tělocvičny (tenisky s nešpinící podrážkou).

3. Bodovací období je od 1. října 2019 – 12. května 2020

4. Právoplatný člen je ten, kdo má odevzdanou přihlášku a GDPR kroužku, uhrazeno členské za dané pololetí šk. roku, neoznámil ukončení své činnosti v kroužku před vyhodnocením nebo není v řízení o vyloučení střediskem.

5. Losy nelze darovat jinému členu. Do slosování lze použít pouze takový počet losů na který má daný člen dle bodování nárok.

6. Vedení NERF X TEAM, si vyhrazuje právo bodování změnit v případě nutné potřeby nebo organizační změny které nemůže ovlivnit.

 

- HODNOSTI ČLENŮ -

 

TABULKA ZÍSKÁVANÝCH BODŮ

 

DRUH ČINNOSTI BODY DRUH ČINNOSTI BODY
DOCHÁZKA
včasná
+ 10 DOCHÁZKA
neomluvená
- 50
OSOBNÍ VĚCI
všechny
+ 10 OSOBNÍ VĚC
zapomenutá věc
0
UMÍSTĚNÍ TÝMU
trénink
10 až 2 AKTIVITA
pískání, sběr
 5 až 10
TREFY
trénink
+ 2 AKTIVITA
napomenutí
- 50

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode