... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA BODOVÁNÍ ČLENŮ KROUŽKU.

 
... 2021 / 2022 ...
 

Proč bodování?

Různý systém ohodnocení výkonu člověka provází od počátků věků lidstva. Rozlišovalo se pouze podle druhů skupin lidí a jejich účelu a zaměření. Systém ohodnocení může být samozřejmě dobrý nebo špatný, kdy záleží na době a okolnostem kdy je použit a kam opravdu cílí.

Vždy pouze záleží na tom co chce toto ohodnocení u dané skupiny pozdvihnout, ocenit a uznat. Důležité také je, aby tento systém ohodnocení byl stejně spravedlivý ke všem bez rozdílu a zohledňoval co nejvíce aspektů činnosti v dané skupině lidí. Aby byl pro jednotlivce této skupiny jednoduše srozumitelný a zároveň i motivaci v tom nejlepším smyslu chování i vlastní činností a pozdvihoval postupně jednotlivé vlastní výkony na vyšší úroveň a zároveň i celou skupinu.

 

Co chceme u nás bodovacím systémem dosáhnout?

Cílem samozřejmě je, dosáhnout u dětí co nejlepšího výsledku za celé bodovací období a zároveň dát i šanci se umístit dětem které přijdou do týmu v pozdější době, kdy systém již funguje nějakou dobu. Výsledek a výkon jsou však rozdílné věci, kdy obě chceme skloubit do sebe zároveň.

Jednou z důležitých věcí co chceme děti naučit, je nejen pevně jít za svým cílem, ale dosáhnout cíle poctivě, za pomocí fair play hry a vytvořit z dětí týmové hráče. Tedy hráče kteří se poctivě na hru připravují, znají pravidla hry, tvrdě trénují a ví že mají své pevné místo v týmu,aby svůj tým měli rádi a byli vždy připraveni se ve hře i pro svůj tým obětovat. Chceme aby děti se svým týmem hru prožívali, dokázali společně komunikovat, rozhodovat se v pravý čas, vytvářet společnou strategii hry, vždy si vzájemně pomáhat a radit, vždy být připraveni i na porážku.

Bodový systém u nás tak zohledňuje aspekt chování každého člena, jeho poctivou docházku, výkon v týmu do kterého byl při tréninku zařazen, výsledek jeho úspěšných zásahů, aktivitu a pomoc trenérům, plnění základních pravidel a kodexu fair play člena týmu. Toto je základní předpoklad celého našeho bodovacího systému.

 

Co musí splnit člen kroužku pro zařazení do bodování?

Bodovaný je pouze ten člen kroužku, který má řádně odevzdanou přihlášku, GDPR střediska a kroužku, uhrazený členský příspěvek na dané období. Do 1 měsíce od řádného vstupu do kroužku má vlastní schválený NERF blastr a ochranné brýle, má vlastní tričko kroužku s funkčním znakem.

 

Bodovací knížka.

Bodovací knížka je nejprve soubor základních pravidel a kodexu fair play kroužku, pravidel hry NERFLIGY České republiky a Moravskoslezské NERFLIGY, přehledu systému bodování a získávání hodností. V neposlední řadě pak kartiček k vlepování bodovacích známek. Bodovací knížka je základním vybavením člena kroužku na všech jeho aktivitách v rámci kroužku.

 

Jak člen kroužku získá tuto bodovací knížku?

Každý člen, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku včetně GDPR střediska i kroužku, má uhrazen účastnický poplatek na dané pololetí školního roku, obdrží od trenéra svou bodovací knížku. Tato bodovací knížka slouží danému členu minimálně po dobu celého školního roku.

 

Bodovací období.

Zpravidla je v kroužku určeno bodovací období,vždy od 1. října - 31. května. V této době se započítávají body za činnost daného člena kroužku (mohou se i odpočítávat) a dle pravidel může člen získávat i slosovatelní známky kroužku. To vše, při splnění podmínky že daný člen má 1 měsíc od svého vstupu do kroužku svůj vlastní NERF blastr a ochranné brýle, své vlastní triko kroužku s funkčním znakem (jinak se stávají body i známky do doby splnění podmínek neplatnými).

 

Pravidla bodování.

1. Body a losovací známky získává každý řádný člen kroužku minimálně ode dne bodovacího období do jeho konce v daném školním roce. Tyto body i losovací známky jsou platné pouze za předpokladu že daný člen splní výše popsané podmínky bodovacího období. Každý člen je tak bodovaný v této základní činnosti: účast, vybavení, řád, trefy a místo.

A. Docházka. Pokud se člen včas a do konce účastní kterékoli činnosti v rámci kroužku obdrží pevně stanovené boy za účast. Pokud se předem omluví z neúčasti (při mimořádné situaci dodatečně do 24 hodin) obdrží body za účast taktéž. Pokud se však dané činnosti člen nezúčastní a ani se neomluví, získá trestní body, které se odečtou od dosavadně získaných nebo může jít i člen do minusového bodování.

B. Vybavení. Každý člen chodí na svou činnost kroužku řádně vybavený, kdy na tréninky a soutěže je pevné stanoveno co se boduje (vlastní blastr, vlastní ochranné brýle, triko kroužku, obuv, knížka a propiska), kdy na ostatní akce je vypsán seznam co se bude bodovat. Pokud má člen danou věc získává za ni pevně stanovené body. Pokud mu věc chybí body za ni nezískává ale ztrácí na základě pevně stanovených bodů.

C. Řád. Řád je soubor pravidel chování (pravidla bezpečnosti a činnosti dětí kroužku, kodex fair play) se kterými jsou všichni seznámeni předem. Jednou z věcí je i pomoc trenérovi s přípravou předmětů na trénink, úklid místa tréninku a pomoc při průběhu tréninku. Člen tak dostává ale i může ztrácet body na základě pevně stanovených bodů.

D. Trefy. Trefy jsou platné zásahy do terče. Platnost určuje daný tréner nebo rozhodčí. Počítají se všechny trefy na tréninku a soutěžích. Za každou trefu jsou pevně stanoveny body. Za samotné trefy, podle dosaženého počtu, pak získává každý člen zvlášť svou specializaci.

E.Místo. Dle dosaženého umístění herních týmů při činnosti kroužku, získává člen body na základě tohoto umístění týmu v kterém aktivně hrál. Body jsou pevně stanoveny.

 

2. Body jsou zapisovány do příslušných kolonek v bodovací knížce každého člena a celkové výsledky lze vždy do 48 hodin po dané činnosti nalézt v příslušné části webu kroužku. Podrobné bodování za daný měsíc, pak jako přílohu ve formátu PDF v příslušné části webu kroužku (docházka a bodování). Zápis do příslušného řádku bodovací knížky zapisuje i člen, který se dané činnosti nezúčastnil.

 

Losovací známky.

Losovací známky získává každý řádný člen kroužku v daném bodovacím období za svou účast na daném tréninku nebo akci kroužku. Jde o malé samolepící obdélníčky s číslem (kdy každá známka je univerzální), které člen obdrží vždy po skončení dané činnosti na závěrečném vyhodnocení. V předem oznámeném dni (zpravidla dvakrát v školním roce) je vykonáno losování o věcné ceny na základě vložených bodovacích známek členů do osudí. Více známek znamená větší pravděpodobnost výhry. Bodovací známky lze získat za podmínky splnění těchto pravidel:

 

1. Člen se musí být účastníkem celého daného tréninku nebo akce a musí přijít včas  a zůčastnit se celého průběhu (nebo být omluven z pozdního příchodu či předčasného odchodu).

2. Členu nesmí chybět žádná předepsaná věc (nebo musí být přijato trenérem zdůvodnění opomenutí dané věci) a nesmí být člen napomenut trenérem za nedodržení pravidel nebo kodexu chování člena kroužku.

3. Člen musí mít bodovací knížku a losovací známku si ihned nalepit (jinak na ni opět nemá nárok).

 

Způsob losování.

Všichni zúčastnění členové losování si odstřihnou z bodovací knížky dle svého rozhodnutí minimálně 3 losovací známky, které si podepíší svým příjmením tiskacím písmem. Tři losovací známky za člena jsou minimální počet, kdy maximální není omezen. Následně se začne losovat o první místo a z osudí se postupně po každém promíchání vytáhne jedna losovací známka. Tato losovací známka se přiřadí vždy k jménu účastněného člena (nebo pověřeného zástupce za omluveného člena).

Jakmile bude mít některý člen u svého jména tři vylosované své losovací známky, stává se vítězem a určí si jednu cenu z vyložených předmětů. Jeho tři losovací známky se zničí. Následně se pokračuje v losování o další cenu, kdy ostatní losovací známky u jmen hráčů zůstávají. Jakmile opět u některého z členů budou tři vylosované losovací známky, tento vyhrává druhou cenu a vybírá si z vystavených cen jednu, která se mu líbí. Tři losovací známky daného vítěze se zničí a pokračuje se dál v losování stejným systémem, znova a znova dokud jsou ceny.

 

Získávání hodností.

Hodnosti se získávají na základě dosažených bodů v bodovací knížce za aktivní účast a činnost v kroužku. Jde o 10 základních hodností, které dosahuje člen postupně formou kovových pecek a kovových hvězdiček. Tyto si v určeném tvaru a pořadí připíná na svůj funkční znak, který má na svém tričku kroužku. Vždy když mění pecky za hvězdičky a stříbrné hvězdičky za zlaté, tak tyto již nepoužívané vrací zpět svému trenérovi. Pokud dosáhne nejvyšší hodnosti, tato mu již zůstává navždy.

 

Získávání specializace.

Platné trefy se započítávají danému hráči do jeho bodovací knížky. Za určený počet tref pak člen získává kovovou pecku, hvězdičku nebo kolt dle dosažené specializace na základě daného počtu vstřelených celkových tref. Tyto kovové znaky vkládá člen do kroužku specializace ve formě výšivky umístěné pod funkčním znakem. Vždy když člen získává novou vyšší specializaci, tak nižší vrací svému trenérovi k dalšímu použití.

 

- tabulka hodností a specializací 2021 / 2022 -

 

PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ

 

TABULKA ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ V KROUŽKU
 
DOCHÁZKA
ZŮČASTNIL SE
+ 5 DOCHÁZKA
OMLUVIL SE
+ 5 DOCHÁZKA
NEOMLUVIL SE
- 20
-100
VĚCI MÁ
VŽDY ZA KUS
+ 1 VĚCI NEMÁ
OMLUVIL SE
+ 0 VĚCI NEMÁ
NEOMLUVIL SE
- 5
ŘÁD
VŠE OK
+ 5 ŘÁD
PORUŠIL PRAVIDLA
- 10 ŘÁD
NAPOMENUTÍ
- 20
TREFY
VŽDY ZA KUS
+ 1 UMÍSTĚNÍ
DLE POŘADÍ AŽ
+ 5 POCHVALA
DLE TRENÉRA AŽ
+ 20
BODY MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ŠK. ROKU UPRAVENY
ROZHODUJE O TOM VŽDY A JEN VEDENÍ KROUŽKU

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode