... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

9. KODEX ČLENA KROUŽKU

 

MODLITBA BOJOVNÍKA.

„Dopřej mi, pane, abych na cestě, která jde životem, měl odvahu riskovat a udeřit. Zvítězím-li, aby se tak stalo po právu a aby moje čest a víra se udržely vysoko. Mám-li prohrát, dej mi tolik síly, abych postál u cesty a pozdravil vítěze, až půjde kolem.“

 

SPOLEČENSTVÍ LIDÍ.

Každé společenství lidí vytváří postupně normy chování a pravidla činnosti tak aby všichni věděli kde jsou únosné hranice a mantinely společného soužití a tolerance jednoho ke druhému v tomto daném společenství. Je jasné že mnohé normy a pravidla postupem času se přeměňují dle potřeb daného společenství nebo úplně zanikají. Každý člen který do tohoto společenství vstupuje má vždy na výběr po seznámení se s těmito normami a pravidly. Buď zůstane a bude normy a pravidla dodržovat nebo prostě nevstoupí do tohoto společenství popřípadě z něj odejde. V horším případě je i bohužel vykázán z daného společenství.

 

Děti i dospělí musí po celý život dodržovat určitá pravidla. V běžném životě ve stylu mezi sebou lidé dodržují pravidla slušného chování, žáci ve škole se řídí školním řádem, účastníci silničního provozu se řídí dopravními předpisy. Svá pravidla si stanovují i sportovní oddíly, zájmové kroužky apod. Jestliže jejich členové pravidla nedodržují, mohou být potrestáni.

I náš kroužek sdružující lidi (děti i dospělé), tedy takové malé společenství lidí si časem na základě potřeb členů, vytvořilo své normy a pravidla které neodporují celkovým normám a pravidlům společnosti v níž žijeme. Chceme aby se s nimi naši členové vždy seznámili, znovu při různých příležitostech je opakujeme a chceme aby je tedy i řádně dodržovali. Pokud by tak nečinili, nejprve člena napomeneme a po opakovaném napomenutí se s ním bohužel rozloučíme. V případě závažného porušení se s daným členem rozloučíme ihned.

 

KODEX ČLENA KROUŽKU.

 

1. Každý člen kroužku, chodí na pravidelné tréninky tak jak má určeno v přesně daný čas (nejdříve 5 minut před zahájením a 5 minut po zahájení). Totéž platí i v případě soustředění, soutěže nebo akce na kterou se řádně přihlásil nebo byl člen nominován. Pokud se nemůže na danou činnost člen včas nebo vůbec dostavit, je jeho povinností řádně se omluvit (omlouvají zákonní zástupci dítěte písemně). Pokud nebude člen třikrát řádně omluven ze své neúčasti za dané pololetí, může být vyloučen z kroužku na další pololetí.

 

2. Každý člen kroužku, chodí na pravidelné tréninky, soustředění, soutěže a akce řádně vybaven tak jak je minimálně doporučeno. V případě že tomu tak nebude (mimo pravidelné tréninky), nemusí být člen na soustředění, soutěž nebo akci přibrán.

 

3. Každý člen kroužku, dodržuje provozní a bezpečnostní řád střediska se kterým je vždy srozumitelně dle věku seznámen na prvních trénincích. Toto seznámení potvrzuje svým podpisem do deníku kroužku. Nedodržení daného řádu nebo bezpečnosti může vést k vyloučení člena z kroužku.

 

4. Každý člen kroužku, šetrně nakládá s materiálem kroužku a zapůjčenými věcmi kroužku, úmyslně je neničí a nepoškozuje. Pokud se tak stane bere na vědomí že škoda bude k uhrazení požadována po jeho zákonných zástupcích (rodičích, opatrovnících). Pokud prokazatelná škoda nebude uhrazena, může být člen vyloučen z kroužku.

 

5. Každý člen kroužku ví, že kroužek vedou trenéři a instruktoři a jsou zodpověděni za bezpečnost a zdraví daného člena. Proto se vždy řídí jejich rozhodnutími a pokyny, popřípadě i pokyny určené jiné osoby (doprovod na soutěže a akce). Při opakovaném porušení může být členu, v součinnosti zákonných zástupců, pozastavena činnost člena v kroužku nebo může být i člen z kroužku vyloučen.

 

6. Každý člen kroužku, se chová k ostatním členům slušně a tolerantně. Jakýkoli spor řeší v klidu, bez hádek, křiku a násilí (pokud jde o závažnější problém, vždy se obrací na trenéra nebo instruktora s požadavkem problém vyřešit). Jakékoli fyzické násilí nebo hrubé urážky jsou zakázány a ihned řešeny pozastavením činnosti v kroužku daného člena.

Drobné doporučení: Velitel herního týmu určuje taktiku a dává při hře a během turnaje pokyny svým členům, kteří vzájemně spolupracují, komunikují a řídí se těmito pokyny, nehádá se. Jen tak může být tým úspěšný.

 

7. Každý člen kroužku ví, že pravidelné tréninky probíhají v určené tělocvičně. Proto tuto neopouští bez dovolení daného trenéra nebo instruktora. Totéž platí i v případě soustředění, soutěže nebo akci. Při opakovaném porušení a zvlášť závažném může být členu kroužku pozastavena činnost v kroužku nebo být i vyloučen z kroužku.

 

8. Každý člen kroužku se automaticky dle svého věku a zkušeností zapojuje do potřebných činností kroužku (sběr nábojů, pískání, příprava a úklid materiálu), na pokyn trenéra a instruktora. Pokud tento pokyn opakovaně nesplní, může být člen sankciován dle bodovacího řádu.

 

9. Každý člen kroužku, hraje fairplay a dodržuje při hře veškeré pravidla hry včetně pravidlo zásahu a pravidlo vybité zbraně. O zásahu vždy rozhoduje rozhodčí s kterým se nikdy nediskutuje (od toho tu je trenér). Pokud hráč si není jist zásahem, hraje dál a rozhodnutí nechá na rozhodčím.

Žádný člen kroužku nereaguje na jakékoli rozhodnutí rozhodčího neslušnými poznámkami a gesty. Zakazuje se členům reagovat na negativní připomínky a gesta členů jiných herních týmů z jiných středisek (vše je třeba vždy nahlásit trenérovi a on vše vyřeší), totéž platí i směrem k členům herních týmu z jiných středisek. Pokud by toto některý člen kroužku porušil – už si do konce pololetí nezahraje!

 

10. Tak jak se budete chovat Vy k ostatním, tak se budou mnohdy chovat oni k Vám. Nezapomínejte že každý z členů kroužku svým chováním a dodržováním pravidel ukazují jaký celý kroužek a jeho členové jsou. Chovejme se k sobě navzájem tak aby nás to v kroužku bavilo a vše bylo zábavou a hrou, pak se výsledky dostaví samy.

 

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode